خرید سهام

100,000 

با توجه به برآوردهای انجام شده دارا بودن توجیه اقتصادی و سود آور بودن طرح و نیاز روز افزون بازار به کاغذ و ایجاد بستر مناسب و دسترسی سریع به تولید و همچنین مشارکت کلیه افراد علاقمند به تولید ، موسس برآن شد تا در قالب مشارکت حقوقی ، قسمتی از سهام خود را به شرح آمده زیر  به فروش برساند:

 

1- سهام به صورت آزاد و حقوقی به اشخاص، سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت ها، هلدینگ ها و بانک ها و صندوق های بیمه و صندوق های بازنشستگی و سایر واگذار میشود.

2- سهام کارخانه منقسم به 100 میلیون سهم می باشد که فقط 40 میلیون سهم قابل فروش است.

3- قیمت هر سهم 100،000 ریال معادل 10 هزار تومان است.

4- خرید سهام به هر تعداد برای همه آزاد است.

5- مشارکت با خرید سهام با نام است.

6- تا قبل از تولید محصول و شروع بکار کارخانه به مبلغ خریداری شده سهام توسط مشارکت کننده 10% درصد سود سالیانه تعلق می گیرد که به حساب خریدار سهام واریز و رسید میشود.

7- درصورت انصراف خریدار سهام، می تواند با اطلاع 10 روزه اصل مبلغ سهم خریداری شده خود را دریافت نماید.

8- سهام قابل واگذاری به غیر با اطلاع کارخانه خواهد بود.

9- پس از تولید سود حاصله سالیانه محاسبه و بعلاوه سود 10%درصد ردیف 6 به حساب خریدار سهم پرداخت می گردد.

10- سهام دار می تواند پس از تولید، سود محاسبه شده خود را در قالب کاغذ و دیگر فرآوردهای کارخانه به صورت غیر نقدی 10% پایین تر از ارزش روز بازار دریافت نماید.

کارخانه تولید خمیر و کاغذ ارزوئیه، 

براساس تفکر مشارکت مستقیم در تولید  اقدام به فروش سهام می نماید .

از وجوه خریداری شده سهام به هیچ وجه در هزینه کردهای جاری و عملیات اجرایی و فنی  استفاده نخواهد شد و سهام خریداری شده توسط سهام دار به صورت سپرده نزد کارخانه باقی خواهد ماند .

(این به آن معنا است اگر شخصی یک میلیارد تومان معادل 100000 سهم خریداری نماید این مبلغ به عنوان سپرده تلقی و بدون هزینه کرد آن ،  فرد سهام دار نسبت به تعداد سهام خریداری شده در تولید مشارکت خواهد داشت و تا زمان شروع تولید و محاسبه سود ناشی از فروش محصول به این سپرده سود معادل 10 درصد سالیانه تعلق خواهد گرفت و در صورت اتفاقات غیر مترقبه درزمان تولید   ( مثل سیل  ، آتش سوزی ، زلزله و غیره ) سهام دار اصل وجه سهام خود را به همراه 10 درصد باقی مانده زمان سپرده گذاری را دریافت خواهد کرد . در زمان تولید علاوه بر 10 درصد سود ناشی از سپرده گذاری،سود حاصل از تولید نیز محاسبه و به نسبت سهام خریداری شده به سهام دار پرداخت می گردد . )

دسته: