معرفی موسس

کارخانه توسط مهندس سعید قراری طراحی و در شرف ساخت می باشد.

ایشان دارای سوابق اجرایی ، مدیریتی ،نظارتی در زمینه های مختلف در طی سنوات خدمت خود بوده است.