کارخانه تولید خمیر و کاغذ ارزوئیه

معرفی طرح

امروزه نقش کاغذ به عنوان کالایی فرهنگی ، صنعتی ، بهداشتی ، غذایی ، تبلیغاتی و ساختمانی و بسیاری از صنایع و دیگر غیر قابل انکار می باشد . و پیش بینی افزایش تقاضای جهانی برای این کالا ی استراتژیک را به دنبال خواهد داشت .
این تقاضا در ایران نیز با افزایش جمعیت و توسعه صنایع مختلف داخلی روندی صعودی داشته و افزایش واردات بیش از یک میلیون تن کاغذ در سال را در پی خواهد داشت .
در همین راستا و با توجه به نیاز روز افزون کشور به کاغذ و مشتقات آن ، کارخانه خمیر کاغذ از کاه و کلش با جواز تاسیس 24736 مورخ 1396/6/12 و اصلاحیه 96/27771 سازمان صنعت معدن وتجارت استان کرمان در شرف تاسیس می باشد.

ادامه مطلب